Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Newsec respektē Jūsu privātumu un apstrādā Jūsu personas datus tikai konkrētiem likumīgiem nolūkiem. Šī privātuma politika sniedz informāciju par Newsec veikto personas datu apstrādi. Šī privātuma politika attiecas uz Newsec un personām, kuras izmanto, ir izmantojušas, pauž savu nodomu izmantot Newsec pakalpojumus vai citādi ir saistītas ar Newsec sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp pirms šīs privātuma politikas stāšanās spēkā.

Definīcijas

 • Datu subjekts ir jebkura fiziska persona;
 • Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu;
 • Apstrāde ir jebkura darbība, ko veic ar personas datiem (piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, ierobežošana, dzēšana utt.);
 • Newsec ir šādi Newsec grupas uzņēmumi: SIA „Newsec Valuations LV“, reģ. Nr. 40103216919; SIA „Newsec LV“, reģ. Nr. 40103379173; SIA „Newsec Property Management LV“, reģ. Nr. 40103216783 juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvia.

Vispārīgi noteikumi

Šī privātuma politika ietver vispārīgus noteikumus par to, kā Newsec apstrādā personas datus. Papildus informācija par personas datu apstrādi var tikt sniegta līgumos un citos ar Newsec sniegtajiem pakalpojumiem saistītajos dokumentos, kā arī Newsec tīmekļa vietnē: www.newsec.lv.

Personas datu kategorijas, apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Newsec apstrādā personas datus tikai tad, ja tam ir konkrēts likumīgs nolūks. Visbiežāk Newsec apstrādā personas datus, lai noslēgtu līgumus un izpildītu no līgumiem izrietošās saistības. Newsec veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats var būt arī Newsec kā personas datu pārzinim uzlikto juridisko pienākumu izpilde, kā arī Newsec leģitīmās intereses, piemēram, interese veikt komercdarbību. Newsec leģitīmās intereses kalpo par personas datu apstrādes tiesisko pamatu vienīgi gadījumos, kad datu subjekta pretējās intereses nav svarīgākas. Atsevišķos gadījumos personas dati var tikt apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, piemēram, tiešā mārketinga nolūkos.

Sīkdatnes

Newsec tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Newsec izmantotās sīkdatnes reglamentē Sīkdatņu politika, kas publicēta Newsec tīmekļa vietnē https://newsec.lv/sikdatnu-politika/.

PERSONAS DATU IEVĀKŠANA

Personas dati var tikt iegūti tieši no datu subjekta, no datu subjekta darbībām, tam izmantojot uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, no ārējiem avotiem un trešajām personām (piemēram, Newsec līgumu partneriem, publiski pieejamiem reģistriem utt.).

Personas datu saņēmēji

Personas dati var tam minimāli nepieciešamajā apjomā var tikt nodoti tādiem saņēmējiem, kā

 • valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām personām, kas pilda valsts pārvaldes funkcijas, pamatojoties uz Newsec likumisku pienākumu sniegt šādus datus, tostarp, izpildot iestāžu likumīgus pieprasījumus;
 • personām, kurām Newsec sniedz pakalpojumus;
 • personām, kuras Newsec sniedz pakalpojumus, piemēram, nodrošina informācijas tehnoloģiju drošu un efektīvu darbību, revidentiem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem u. tml.
 • Newsec uzņēmumu grupas sabiedrībām (sk. jēdziena “Newsec” definīciju iepriekš).

DATU DROŠĪBA

Newsec ir svarīgi aizsargāt jūsu personas datus. Newsec nodrošina personas datu konfidencialitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošina atbilstošu tehnisku un organizatorisku pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas vai cita veida nelikumīgas apstrādes.

Personas datu apstrādes teritorija

Parasti personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomikas zonas (ES / EEZ) teritorijā. Izņēmuma gadījumos, nodrošinot atbilstošas garantijas personas datu pienācīgai apstrādei un aizsardzībai, personas dati var tikt nosūtīti uz trešo valsti ārpus ES/EEZ.

Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr tie nepieciešami nolūkam, kuram tie ievākti vai citādi apstrādāti un pastāv tiesiskais pamats to apstrādei. Personas dati tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr pastāv kāds no to apstrādes pamatiem kā, piemēram, personas dati ir nepieciešami konkrētam likumīgam datu apstrādes nolūkam, nav notecējis normatīvajos aktos noteiktais dokumentu, kuri satur personas datus, glabāšanas termiņš, personas dati ir nepieciešami personas datu pārziņa leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai, un personas datu glabāšana ir samērīga, nav atsaukta piekrišana personas datu apstrādei, ja konkrēto personas datu apstrāde balstīta uz piekrišanu.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības:

 • saņemt informāciju par to, vai Newsec apstrādā Jūsu personas datus un piekļūt tiem;
 • pieprasīt Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;
 • pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem kādiem tie vākti vai citādi apstrādāti, personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, kas tiek atsaukta u.c. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Šīs tiesības nav izmantojamas, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai Newsec likumisku pienākumu;
 • ierobežot savu personas datu apstrādi, piemēram, gadījumā, ja Jūs apstrīdiet savu datu precizitāti līdz brīdim, kamēr Newsec nav pabeigusi personas datu labošanas pieprasījuma pamatotības pārbaudi u.c. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar Newsec vai citu personu leģitīmajām interesēm;
 • atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde notiek uz piekrišanas pamata;
 • “Newsec” izskatīs Jūsu pieprasījumu par augstāk minēto tiesību īstenošanu viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Šo termiņu vajadzības gadījumā var pagarināt par diviem mēnešiem, ņemot vērā saņemto pieprasījumu komplicētību un skaitu;
 • Ja Jūs nepiekrītat “Newsec” sniegtajai atbildei vai uzskatāt, ka Jūsu Personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot Jūsu tiesības un leģitīmās intereses saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par Personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai, kuras mājaslapa atrodama https://www.dvi.gov.lv/lv/.

TREŠO PUŠU INFORMĀCIJA

Newsec tīmekļa vietnē var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm un sociālajiem tīkliem. Newsec nav atbildīgs par trešās puses informācijas saturu, konfidencialitātes politiku un piemērojamiem datu drošības pasākumiem.

Kontaktinformācija

Jautājumos, kuri saistīti par Newsec veikto personas datu apstrādi, Jums ir tiesības sazināties ar personas datu kontrolieri Newsec valuations LV, SIA, reģ. Nr. 40103216919, juridiskā adrese: Rīga, Vīlandes iela 1 – 16, LV-1010, e-pasts info@newsec.lv.

Privātuma politikas izmaiņas

Newsec patur tiesības šajā privātuma politikā izdarīt grozījumus. Mēs iesakām regulāri apmeklēt Newsec tīmekļa vietni un iepazīties ar spēkā esošo privātuma politiku.